Zakelijke login
 0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Verder winkelen

Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Dex Partyrent

2024 Verhuurvoorwaarden DEX Partyrent VOF

 OVEREENKOMST
1 Huurovereenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de verhuurder, hierna te noemen DEX PARTYRENT, aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van wederpartij gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door de verhuurder verleende toestemming. De wederpartij kan geen rechten voor de toekomst ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.

2 Huurprijzen
Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten en exclusief BTW (weekend geldt als 1 dag).
Voor meerdaagse huur geldt;
- 1e huurdag 100 % van de daghuur;
- Alle daaropvolgende dagen 25% van de daghuur.

3 Nederlands en Duits grondgebied
De huur wordt alleen toegestaan op Nederlands en Duits grondgebied. Verplaatsing van het gehuurde door huurder buiten deze landsgrenzen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

4 Legitimatie
Bij het door de huurder zelf afhalen van huurgoederen, kan DEX PARTYRENT de huurder verplichten tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs. Er wordt pas tot levering overgegaan als er een kopie is gemaakt van het legitimatiebewijs.

5 Waarborgsom
Huurders kunnen, indien deze niet op rekening huurt, een waarborgsom gevraagd worden. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan de huurder geretourneerd, op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De hoogte van de waarborgsom zal op de huurovereenkomst worden vermeld.

LEVERING, OVERMACHT EN RISICO
6 Aanvang huurperiode
De huur gaat in:
- bij bezorging: op het moment van aflevering van de gehuurde goederen door DEX PARTYRENT op de overeengekomen plaats.
- bij afhalen: op moment van in ontvangst nemen van de goederen door de klant aan het magazijn van DEX PARTYRENT.


7 Einde huurperiode
De huur eindigt:
- door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. De huurder is van rechtswege verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij DEX PARTYRENT, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de goederen door DEX PARTYRENT worden opgehaald.
Voor iedere week dat wederpartij nalaat het gehuurde bij DEX PARTYRENT terug te bezorgen, wordt een boete in rekening gebracht gelijk aan 20% van de totale huursom vermeerderd met het over die week verschuldigde bedrag aan huur. Een gedeelte van een week geldt hierbij als een volle week.
- door het door de wederpartij te kort schieten in de nakoming van de huurovereenkomst, de huurder surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, of de huurder geraakt in staat van faillissement.

DEX PARTYRENT is gerechtigd de overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van DEX PARTYRENT op vergoeding van kosten, schaden en rente. In deze gevallen is DEX PARTYRENT altijd gerechtigd om de goederen bij de huurder terug te halen. De huurder machtigt bij deze DEX PARTYRENT zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt.

DEX PARTYRENT is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, door huurder of derden, i.v.m. het terughalen van het gehuurde CQ. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.

8 Mededelingsverplichtingen huurder

Huurder dient DEX PARTYRENT onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van DEX PARTYRENT dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien de huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om een andere reden heeft gestaakt. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

9 Annulering
In geval van annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, is DEX PARTYRENT gerechtigd om huurder annuleringskosten in rekening te brengen.

Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengt DEX PARTYRENT u een bedrag in rekening, dat naar redelijkheid overeenkomt met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest en de dag van annulering.

In geval van annulering van eenmaal geplaatste bestellingen waarop een (aan-)betaling heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op restitutie van de (aan) betaling indien annulering door de huurder wordt gedaan.
10 Wederverhuur
Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEX PARTYRENT onderverhuren, weer verhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

11 Verzekering, belasting, vergunningen
Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage en dergelijke.
Huurders moeten zorg dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde.
Alle lasten, belastingen, boetes en dergelijke voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen dat op de betreffende locatie, indien nodig, elektra aanwezig is.


12 Overmacht
DEX PARTYRENT is nooit aansprakelijk, indien hij door overmacht niet de juiste of te laat de gehuurde goederen aan de klant ter beschikking stelt.
DEX PARTYRENT heeft het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden.
De door DEX PARTYRENT genoemde aflevertijden zijn vrijblijvend, overschrijding daarvan geeft
wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de schuld van DEX PARTYRENT schuld die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.


13 Afwijking
DEX PARTYRENT houdt zich het recht voor in geval van overmacht, bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

14 Aflevering goederen

Onze materialen worden geleverd op de begane grond, achter de eerste drempel op een vrije laad- en loslocatie. De laad- en loslocatie moet te bereiken zijn via een verharde ondergrond (klinkers, asfalt of rijplaten). Huurder staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken leverdatum goed bereikbaar is voor DEX PARTYRENT en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. Indien huurder DEX PARTYRENT belet bestelde goederen bij huurder af te leveren, wordt dit gezien als annulering op de dag van ingang huurperiode en de hieruit voortvloeiende kosten (zie art. 9) komen voor rekening van de huurder.

Mocht er niemand aanwezig zijn op de locatie dan worden de materialen door  DEX PARTYRENT geleverd voor risico van de huurder.

Door de huurder zelf afhalen van het gehuurde bij het magazijn, dient te geschieden tijdens de openingstijden van DEX PARTYRENT.

Bezorging van goederen door DEX PARTYRENT buiten openingstijden, levering anders dan op de begane grond, hulp bij opbouw van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van DEX PARTYRENT. Hiervoor wordt arbeidsloon aan huurder in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende uurtarief.

15 Controle
De klant dient bij ontvangst van het gehuurde de goederen te controleren op eventuele manco’s of gebreken. Deze dienen direct, per mail aan DEX PARTYRENT gemeld te worden. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.


16 Risico transport
De klant draagt tijdens het transport door zichzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde.


17 Teruggave goederen
De gehuurde goederen dienen op de ophaaldag op het met DEX PARTYRENT overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. Er dient iemand aanwezig te zijn op het tijdstip van teruggave. Zijn de goederen niet gereed voor transport, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hieruit voortvloeien voor rekening van de huurder. Indien er niemand aanwezig is op de locatie mogen de materialen op risico van de huurder bereikbaar voor  DEX PARTYRENT buiten worden gezet.


Ophalen van het gehuurde door DEX PARTYRENT buiten de openingstijden, ophalen anders dan van de begane grond, hulp bij afbraak van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van DEX PARTYRENT. Hiervoor wordt arbeidsloon aan huurder in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende huurtarief.

Teruggave aan het magazijn door de huurder zelf dient voor 16.30 uur te geschieden (tenzij vooraf met DEX PARTYRENT anders overeengekomen). Na teruggave van het gehuurde aan DEX PARTYRENT, vindt in het magazijn van DEX PARTYRENT een telling plaats, welke bindend is. Het meenemen van de goederen door de chauffeur van DEX PARTYRENT is niet te beschouwen als een dergelijke controle.

18 Schoonmaakkosten
Wij leveren onze goederen schoon en gebruiksklaar aan. Glaswerk, servies, bestek, en linnengoed wordt te allen tijde na terugkomst door ons schoongemaakt en gecontroleerd. Deze kosten zijn reeds berekend in de huurprijs.

Zelf moet u glaswerk, servies en bestek veegschoon en ontdaan van etensresten retourneren, gesorteerd per soort in de bijpassende krat of korf. Linnengoed moet u ongewassen maar droog retourneren. Als de retour levering niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet berekenen wij een toeslag voor de extra schoonmaakkosten.

Voor al het overige horeca materiaal vermelden wij de schoonmaakkosten in de offerte.

AANSPRAKELIJKHEID
19 Aansprakelijkheid tijdens huurperiode
DEX PARTYRENT is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na in ontvangstneming door wederpartij aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door wederpartij te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van DEX PARTYRENT. De huurder vrijwaart DEX PARTYRENT gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens DEX PARTYRENT mochten doen gelden.

20 Aansprakelijk voor schade, verlies e.d.
Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan DEX PARTYRENT dienen te vergoeden.
Huurders dienen gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening van de huurder.
Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt de huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.

BETALING EN GESCHILLEN
21 Betaling
Betaling van de verschuldigde huur vindt plaats:
- bij het afhalen aan het bedrijf van de gehuurde materialen door de klant.
- Na vooraf verleende toestemming door DEX PARTYRENT op rekening. Indien DEX PARTYRENT hiertoe omstandigheden aanwezig acht is hij gerechtigd een aanbetaling dan wel algehele vooruitbetaling te vorderen.

22 Betaling op rekening

Betaling van rekeningen dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is DEX PARTYRENT gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als een hele maand. In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten, door DEX PARTYRENT gemaakt, ten laste van de nalatige huurder. Voor elke herinnering die door DEX PARTYRENT dient te worden gestuurd, wordt het verschuldigde bedrag met €5,-- administratiekosten verhoogd.

23 Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem, Nederland. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.